Prague Lions na Global Champions 2018 Sanghai - Třetí kolo Longines Global Champions Tour a Global Champions League 2018 v Šanghaji